نام *
 
نام خانوادگی *
 
کد ملی
نام پدر *
 
شماره شناسنامه *
 
سال تولد *
 
محل تولد *
 
جنسیت *
میزان تحصیلات *
 
ملیت *
 
رشته ی تحصیلی *
 
دانشگاه/ موسسه *
 
آدرس پست الکترونیکی *
 
شماره ثابت *
 
تلفن همراه *
 

نام ایده *
 
این ایده به صورت فردی پیشنهاد می گردد یا تیمی؟ *
در صورتیکه ایده تیمی می باشد، مشخصات تیم ایده پرداز ( تخصص و تعداد) را مرقوم بفرمایید *