مقاصد گردشگری اعم از مقاصد فرهنگی یا اکوتوریستی بدون برنامه ریزی مشخص در حوزه برندسازی مقاصد، قادر به توسعه پایدار خود نبوده و علاوه بر ناتوانی در ترسیم تصویر ذهنی برای گرشگران، قادر نخواهند بود که برای ذینفعان محلی نیز مزایایی به همراه داشته باشند. مقاصد گردشگری برای جذب گردشگران باید به آن ها دلایلی برای بازدید ارائه کند و نشان دهند که چگونه آن مقصد با سایر مقصدها متفاوت است. درغیر این صورت، مقصد به‌عنوان مکانی متمایز و قابل بازدید تصور نمی‌شود و رقبا می توانند به راحتی پیشی بگیرند. در این بازار به شدت رقابتی که آگاهی مردم از مقصدهای مختلف محدود و هیاهوی رقابتی بسیار زیاد است، برند مقصد باید طوری طراحی شود که منعکس کننده تفاوت های مقصد باشد. «لوگو»،«شعار یا جمله تبلیغاتی»،«تصویرسازی»،«سبک طراحی» و«کمپین بازاریابی» تنها عناصری هستند که در بازاریابی مقصد مورد استفاده قرار می‌گیرند که قادر خواهند بود؛ برند را به حرکت در‌آورند و از آن تاثیر ‌بپذیرند ولی در واقع خود، «برند مقصد» نیستند. موسسه بین المللی توسعه پایدار گردشگری با علم به موارد مذکور و تخصص در حوزه مدیریت و برنامه ریزی برند مقاصد گردشگری درصدد است؛ تا مقاصد گردشگری کشور را به پایایی و پویایی و استانداردهای بین المللی نزدیک سازد. 

persiasoft
hassan olfat
دات نت نیوک فارسی