صنعت گردشگری در عمل ساده ولی در فرآیند حساس و پیچیده است و روند مدیریتی این صنعت در حوزه بازاریابی از شرایط خاص و منحصر به فردی برخوردار است. شناخت انگیزه گردشگران، پیش بینی نیازها، جلب رضایت گردشگران همزمان با توجه به توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی با در نظر داشتن عوامل پایداری محیط زیستی، اجتماع، اقتصادی و نهادی از جمله این پیچیدگی ها است که تیم کارشناسی متخصص موسسه بین المللی توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ با در نظر داشتن اصول توسعه پایدار گردشگری در انجام این مهم از قابلیت های لازم برخوردار است. 

persiasoft
hassan olfat
دات نت نیوک فارسی