اعضای هیات راهبردی و اجرایی

 دکتر پروانه پرچکانی؛

مدیرعامل

دکتر افسانه پورجم؛
مشاور و مدیر برنامه ریزی
نفیسه پورصدوقیان؛
مدیر هماهنگی
دکتر ناصر امینیان؛
مشاور گردشگری
دکتر زهرا نادعلی پور؛
مشاور و مدیر پژوهش
عباس هنرمند؛
مدیر بخش آموزش های تخصصی
مرضیه سلیمانی؛
مدیر بخش فرهنگی

بیتا ایرانی؛
مدیر بخش گردشگری سلامت و پزشکی

مهندس محسن پورشاطری؛مشاور و مدیر بخش IT

پگاه نجفی؛ کارشناس برنامه ریزی گردشگری

نادیا قاسمی؛ کارشناس برنامه ریزی گردشگری

درسا واعظی؛ کارشناس برنامه ریزی گردشگری

محمدجواد داورخواه؛ کارشناس گرشگری
بنین رضاخانی؛
کارشناس گردشگری و IT
persiasoft
hassan olfat
دات نت نیوک فارسی