اعضای هیات راهبردی و اجرایی

 دکتر پروانه پرچکانی؛

مدیرعامل

دکتر افسانه پورجم؛
مشاور و مدیر برنامه ریزی
نفیسه پورصدوقیان؛
مدیر هماهنگی
دکتر زهرا نادعلی پور؛
مشاور و مدیر پژوهش

بیتا ایرانی؛

مدیراجرایی، فرهنگی و گردشگری سلامت

مهندس محسن پورشاطری؛مشاور و مدیر بخش IT


 

persiasoft
hassan olfat
دات نت نیوک فارسی